پیامکهای معنوی

by farhang torabian

جک

زندگی پر از گره هایی است
که تو آن را نبسته ای …

اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی
تنهای تنها

ولی اگر به خدا توکل کنی

او گره ها را یکی یکی برایت باز می کند

منبع:

/http://uzavirky-silnic.info

Send this article to your social site