عکس نوشته عاشقانه

by

عکس نوشته عاشقانه

 عکس نوشته عاشقانه

,برترین عکسهای عاشقانه تلگرام

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg” alt=”عکس عاشقانه” width=”720″ height=”720″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه.jpg 720w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-150×150.jpg 150w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-300×300.jpg 300w” sizes=”(max-width: 720px) 100vw, 720px”>

هر روز که با تو بگذره

روز مورد علاقمه

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7.jpg” alt=”عکس عاشقانه ها” width=”1080″ height=”1080″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-ها.jpg 1080w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-ها-150×150.jpg 150w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-ها-300×300.jpg 300w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-ها-768×768.jpg 768w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-ها-1024×1024.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 1080px) 100vw, 1080px”>

روی زمین هیچ چیز این ویژگی را ندارد که مانند موسیقی

غمگین را شاد ,مایوس را شجاع

مغرور را فروتن,و حسد و نفرت

را خاموش کند

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg” alt=”عکس عاشقانه متن دار” width=”1280″ height=”1274″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-متن-دار.jpg 1280w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-متن-دار-150×150.jpg 150w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-متن-دار-300×300.jpg 300w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-متن-دار-768×764.jpg 768w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-متن-دار-1024×1019.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 1280px) 100vw, 1280px”>

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg” alt=”عکس عاشقانه سربازی” width=”1080″ height=”929″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-سربازی.jpg 1080w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-سربازی-300×258.jpg 300w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-سربازی-768×661.jpg 768w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-سربازی-1024×881.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 1080px) 100vw, 1080px”>

روزی که گذشت از او یاد مکن

فردا که نیامده است فریاد مکن

برنامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF.jpg” alt=”عکس عاشقانه زن و مرد” width=”640″ height=”595″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-زن-و-مرد.jpg 640w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-زن-و-مرد-300×279.jpg 300w” sizes=”(max-width: 640px) 100vw, 640px”>

کنار تو درگیر آرامشم

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg” alt=”عکس عاشقانه انستاگرام” width=”985″ height=”1280″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-انستاگرام.jpg 985w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-انستاگرام-231×300.jpg 231w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-انستاگرام-768×998.jpg 768w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-انستاگرام-788×1024.jpg 788w” sizes=”(max-width: 985px) 100vw, 985px”>

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84.jpg” alt=”عکس عاشقانه برای پروفایل” width=”550″ height=”550″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-برای-پروفایل.jpg 550w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-برای-پروفایل-150×150.jpg 150w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-برای-پروفایل-300×300.jpg 300w” sizes=”(max-width: 550px) 100vw, 550px”>

تو که چشمای قشنگت خونه صد تا ستارست

تو که لبخند طلاییت واسه من عمر دوبارست

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg” alt=”عکس عاشقانه جدید” width=”719″ height=”662″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-جدید.jpg 719w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-جدید-300×276.jpg 300w” sizes=”(max-width: 719px) 100vw, 719px”>

غم ها ارزش جنگیدن ندارند

رهایشان کنید

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%81%D9%86.jpg” alt=”عکس عاشقانه خفن” width=”1277″ height=”1265″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-خفن.jpg 1277w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-خفن-150×150.jpg 150w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-خفن-300×297.jpg 300w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-خفن-768×761.jpg 768w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-خفن-1024×1014.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 1277px) 100vw, 1277px”>

شب فرصتی است تا به رویاهایتان فک کنید

شاید صبح فردا محالترین ارزویتان براورده شود

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87.jpg” alt=”عکس عاشقانه دونفره” width=”640″ height=”640″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-دونفره.jpg 640w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-دونفره-150×150.jpg 150w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-عاشقانه-دونفره-300×300.jpg 300w” sizes=”(max-width: 640px) 100vw, 640px”>

آدم بهتره رو فکراشم فکر کنه

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%84.jpg” alt=”عکس خوشکل” width=”1080″ height=”1080″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-خوشکل.jpg 1080w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-خوشکل-150×150.jpg 150w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-خوشکل-300×300.jpg 300w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-خوشکل-768×768.jpg 768w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/عکس-خوشکل-1024×1024.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 1080px) 100vw, 1080px”>

حال من خوب است اما با تو

بهتر می شوم

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg” alt=”دانلود عکس عاشقانه” width=”582″ height=”487″>

<img src="http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg” alt=”تصاویر عاشقانه” width=”720″ height=”875″ srcset=”http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/تصاویر-عاشقانه.jpg 720w, http://اس ام اسbaz.org/wp-content/uploads/2016/08/تصاویر-عاشقانه-247×300.jpg 247w” sizes=”(max-width: 720px) 100vw, 720px”>

آهنگ زیبا و عاشقانه مرا ببوس

اثری ماندگار از فرید فرجام

تقدیم به شما عزیزان

کد پایین رو می توانید در وبلاگ و یا وبسایت خود کپی کرده تا این آهنگ زیبا برای بازدیدکنندگان سایتتون به صورت آنلاین پخش شود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عکس نوشته عاشقانه

 عکس نوشته عاشقانه

,برترین عکسهای عاشقانه تلگرام

(image)

هر روز که با تو بگذره

روز مورد علاقمه

(image)

روی زمین هیچ چیز این ویژگی را ندارد که مانند موسیقی

غمگین را شاد ,مایوس را شجاع

مغرور را فروتن,و حسد و نفرت

را خاموش کند

(image)

(image)

روزی که گذشت از او یاد مکن

فردا که نیامده است فریاد مکن

برنامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

(image)

کنار تو درگیر آرامشم

(image)

(image)

تو که چشمای قشنگت خونه صد تا ستارست

تو که لبخند طلاییت واسه من عمر دوبارست

(image)

غم ها ارزش جنگیدن ندارند

رهایشان کنید

(image)

شب فرصتی است تا به رویاهایتان فک کنید

شاید صبح فردا محالترین ارزویتان براورده شود

(image)

آدم بهتره رو فکراشم فکر کنه

(image)

حال من خوب است اما با تو

بهتر می شوم

(image)

(image)

آهنگ زیبا و عاشقانه مرا ببوس

اثری ماندگار از فرید فرجام

تقدیم به شما عزیزان

کد پایین رو می توانید در وبلاگ و یا وبسایت خود کپی کرده تا این آهنگ زیبا برای بازدیدکنندگان سایتتون به صورت آنلاین پخش شود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عکس نوشته عاشقانه

مدرسه

Send this article to your social site