اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

by

اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

سری ۲۴

بسیـار تماشایی و آراسته ای / از رونق مـاه آسمان کاسته ای

انگار نه انگار که مارا دیدی / از روی کدام دنده بر خاسته ای؟

سری ۲۴

حتی اگر حرفی نبود
شماره ام را بگیر و فقط بخند ….
وقتی می خندی
زمان می ایستد
و در زیر پوستم انگار پرنده ایست
که برای رهایی پرپر میزند . . . .

اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

به یک پسر با مشخصات :

قد ۱۹۰

سیکس پک

ٱدکلن تلخ

ته ریش

خوش اخلاق

پولدار

خوش تیپ

تحصیل کرده

جهت واکس زدن کفشااااااااای عشقم نیازمندیم !!

والا ^_^

یه تار موی آقامون رو به صد تا از اینا نمیدم!!

اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

کدام مرد به درد عشق دچار بود و دمی آسود…؟

حرام باد شبی بی تو اگر به خواب سحر کردم…

اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

از “تــو “حـرف مـی زنـم
چـنان نـوبـرانه مـی شـوم ،
کـه بـهار هـم
دهـانـش آب مـی افـتـد . . .

به دست آوردن کسی که دوستش داری سخت نیست
سخت اینه که کسیو که به دست آوردی عاشقانه دوست داشته باشی
عااشقاانههه:)

در لـغتنامـه زنـدگی
انـتظار
مـعـنیش
لـحظات نـبودن تـوست
تـشنگی
مـتـرادف هـمـیشه است
حـتی
وقـتی انـتظار
بـه پـایـان مـی رسد
هـنـوز
عـطش تــورا دارم . . .

تــو می دونستــی که چه کیفـــی داره . . .
دســتِ منو بگـــیری باهم دیگـــه بریم خیــابون گردی ؟
نــه نــه ! اشتبـــاه نکن با ماشـــین نه! پیــاده ی ِ پیــاده
شـــونه به شــونه ی همــدیگه راه بریـــم جلــویِ مغازه هــا وایســتیم و الکــی به ویتــرین خیـــره بشیـم
بچــه ها رو نگـــاه کنیــم و از آینــده و اینــکه قـرارِ
مامــان و بابــایِ خوبــی باشیــم حـرف بزنیم
تــو می دونستــی چه کیفــی داره . . .
بشیــنیم رو یه نیمکـــت
مــن گم بشــم زیرِ شــونه هـات

در صعود قله عشق یادت باشه در کوهپایه دست کسی رو بگیری که تو ارتفاع دستتو ول نکنه

” سکوت “

خطرناکتر از حرفهای نیشدار است

کسی که سکوت میکند ،

روزی

” سرنوشت “

حرفهایش را به شما خواهد گفت

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

سری ۲۴

بسیـار تماشایی و آراسته ای / از رونق مـاه آسمان کاسته ای

انگار نه انگار که مارا دیدی / از روی کدام دنده بر خاسته ای؟

سری ۲۴

حتی اگر حرفی نبود
شماره ام را بگیر و فقط بخند ….
وقتی می خندی
زمان می ایستد
و در زیر پوستم انگار پرنده ایست
که برای رهایی پرپر میزند . . . .

اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

به یک پسر با مشخصات :

قد ۱۹۰

سیکس پک

ٱدکلن تلخ

ته ریش

خوش اخلاق

پولدار

خوش تیپ

تحصیل کرده

جهت واکس زدن کفشااااااااای عشقم نیازمندیم !!

والا ^_^

یه تار موی آقامون رو به صد تا از اینا نمیدم!!

اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

کدام مرد به درد عشق دچار بود و دمی آسود…؟

حرام باد شبی بی تو اگر به خواب سحر کردم…

اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

از “تــو “حـرف مـی زنـم
چـنان نـوبـرانه مـی شـوم ،
کـه بـهار هـم
دهـانـش آب مـی افـتـد . . .

به دست آوردن کسی که دوستش داری سخت نیست
سخت اینه که کسیو که به دست آوردی عاشقانه دوست داشته باشی
عااشقاانههه:)

در لـغتنامـه زنـدگی
انـتظار
مـعـنیش
لـحظات نـبودن تـوست
تـشنگی
مـتـرادف هـمـیشه است
حـتی
وقـتی انـتظار
بـه پـایـان مـی رسد
هـنـوز
عـطش تــورا دارم . . .

تــو می دونستــی که چه کیفـــی داره . . .
دســتِ منو بگـــیری باهم دیگـــه بریم خیــابون گردی ؟
نــه نــه ! اشتبـــاه نکن با ماشـــین نه! پیــاده ی ِ پیــاده
شـــونه به شــونه ی همــدیگه راه بریـــم جلــویِ مغازه هــا وایســتیم و الکــی به ویتــرین خیـــره بشیـم
بچــه ها رو نگـــاه کنیــم و از آینــده و اینــکه قـرارِ
مامــان و بابــایِ خوبــی باشیــم حـرف بزنیم
تــو می دونستــی چه کیفــی داره . . .
بشیــنیم رو یه نیمکـــت
مــن گم بشــم زیرِ شــونه هـات

در صعود قله عشق یادت باشه در کوهپایه دست کسی رو بگیری که تو ارتفاع دستتو ول نکنه

” سکوت “

خطرناکتر از حرفهای نیشدار است

کسی که سکوت میکند ،

روزی

” سرنوشت “

حرفهایش را به شما خواهد گفت

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اس ام اس عاشقانه سری ۲۴

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

Send this article to your social site