اس ام اس جالب استقلالی جدید 95

by farhang torabian

اس ام اس

اس ام اس جالب استقلالی

اس ام اس

آسمان گفت که من آبی ام / عشق می ورزم که استقلالی ام !
اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

پرسپولیس گل میخوره میگه زمین صابونیه / زمین و پاک میکنن میگه هوا بارونیه !!!

 

اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست / ما قهرمانیم جام تو دست ماست !

 

اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

دربی منتظر مـــاست بیــا تــا برویـــم / اشک لنگی به راست بیا تا برویم

اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

 

جمعه روز آبی هاست بیا تا برویم / تیم عبدی جوون سوراخه بیا تا برویم !
اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

یه پرسپولیسی میره پیش یه پیشگو میگه تیم ما کی قهرمان می شه؟

اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه می کنه، می گه والا من بیشتر از

اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

صد سال نمی تونم پیشگویی کنم !!!

 

اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

این مایه سرور و خوشبختیست که فلک از رنگ قرمز خالیست

اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

 

تلاءلو آسمان را می بینی؟ گویند که خدا هم استقلالیست!
اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

آبی یعنی غرق در خوشحالیم/عشق می ورزم که استقلالیم

اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

آسمان گفتا ز قرمز خالیم/گر سرم را از تنم سازی جدا/باز می گویم که استقلالیم . . .

اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

 

این اس اس منه / دوسش دارم خیلی زیاد
اس ام اس جالب استقلالی
اس ام اس جالب استقلالی

قهرمانی بهش میاد/ دسش دارم خیلی زیاد

اس ام اس جالب استقلالی
منبع:

Send this article to your social site